KLASIFIKÁCIA, ROZVRHY, ÚDAJE O ŠKOLE
» Úvod
» Škola - údaje, kontakty
základné údaje o škole
história školy
kontakty
koordinátori výchov
knižnica
Konzultačné hodiny učiteľov
Dotazníky
Virtuálna prehliadka
uplatnenie absolventov
Kariérové poradenstvo
» Školská samospráva
» Fond vzdelávania
» Aktivity školy
» Úspechy školy
» Jedáleň
» Školský časopis
» Medzinárodná certifikácia
» DSD diplom
» Projekty školy
» Dokumenty školy
» Fotoalbum
» Užitočné kontakty
» Verejné obstarávanie
» Predmety
» Stránky učiteľov
» Prijímacie konanie
» Pracovné ponuky
Základné údaje o škole

 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Riaditeľka: RNDr. Elena Krajčírová

Zástupkyňa: RNDr. Viera Mojžišová


 

Prezentácia školy - Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8

Študijný odbor:

4 - ročné štúdium

8 - ročné štúdium

Možnosť štúdia cudzích jazykov:

anglický, nemecký, latinský, taliansky,  francúzsky, ruský

Prečo si vybrať našu školu:

1. Vysoká kvalita výučby, plne kvalifikovaný tím učiteľov, vysoká náročnosť na vedomosti žiakov.

2. Široká ponuka vzdelávacích programov, voliteľných a nepovinných redmetov.

3. Informatika a výpočtová technika sa vyučuje vo všetkých ročníkoch štvorročného i osemročného štúdia.

4. Výučba  z nemeckého jazyka s nemeckým  lektorom.

5. Akreditácia školy na medzinárodnej úrovni, vysoký rating školy pridelený medzinárodnou komisiou. Absolventi získajú celosvetovo uznávaný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku /na požiadanie i v inom cudzom jazyku / zo všetkých vzdelávacích programov, ktoré navštevujú.

Certifikované vzdelávacie programy: 

 • informatika, programovanie - krátkodobé i dlhodobejšie kurzy
 • obchodná angličtina - 1 ročný vzdelávací program
 • ekonómia - 3 ročný vzdelávací program
 • gymnázium - 8 ročné
 • gymnázium - 4 ročné

6. Široká ponuka zmodernizovaných a na úrovni vybavených odborných učební:

 • od apríla 2005 vlastná školská jedáleň
 • fitnescentrum a posilovňa
 • zmodernizovaná telocvičňa
 • vonkajšie ihriská
 • školská knižnica s počtom 7400 titulov
 • poslucháreň
 • učebňa geografie
 • učebňa spoločenskovedných predmetov
 • dve učebne cudzích jazykov
 • jazykové laboratórium
 • multimediálne učebne vybavená stereoozvučením a datavideoprojektorom a interaktívnou technikou
 • trii učebne výpočtovej techniky
 • všetky učebne vybavené multimediálnou technikou
 • laboratória chémie, fyziky, biológie - vybavené najmodernejšími meracími systémami s prepojením na PC - PASCO
 • Vlastná lodenica

7. Voľný prístup na internet v čase pred vyučovaním, počas vyučovania i po vyučovaní, WIFI pripojenie vo všetkých pavilónoch

8. Dosahovanie vynikajúcich výsledkov v predmetových a športových súťažiach, olympiádach a SOČ /stredoškolská odborná činnosť/ až v celoslovenských a medzinárodných kolách.

9. Bohatá mimoškolská činnosť - krúžky, aktivity študentského parlamentu, exkurzie domáce i zahraničné, medzinárodné projekty, športové aktivity vrátane lyžiarskych kurzov a splavu riek, školské koncerty, školské divadlo v anglickom jazyku, golfový klub, študentský časopis.....

10. ONLINE klasifikácia a dochádzka - rodičia si môžu získavať informácie o prospechu a dochádzke svojho dieťaťa prostredníctvom internetu. Údaje sú kódované, aktualizované priebežne, minimálne dvakrát mesačne. E-Lerningové vzdelávanie a komunikácia školy s rodičmi , žiakmi a možnosť komunikácie medzi nimi navzájom.

11.Skvelí študenti .......

 

 

2014-11-24
Na celoslovenskej prehliadke vedecko-technických prác - Festival vedy a techniky 2014, reprezentoval našu školu žiak Tomáš Beňo z I. B triedy v kategórii Energia a mechanika s projektom Elektroskop.
2014-11-20
Nové číslo školského časopisu
»»
2014-11-12
Týždeň vedy a techniky na našej škole
»»
2014-11-07
Aktuálny medzinárodný projekt eTwinning
»»
2014-11-04
Jazykový pobyt našich študentov v Anglicku
»»
2014-09-30
Aktuálne bádateľské projekty
»»
2014-09-30
Úspech našich žiakov v bádateľských projektoch
»»
2014-09-23
Uplatnenie absolventov 2013/14
»»
2014-09-06
Úspechy žiakov 2013/14
»»
2014-09-06
Medzinárodný projekt - 100. výročie I. svetovej vojny
»»
2013-11-28
Kyberšikana - vyhodnotenie dotazníka medzi žiakmi školy
»»
2013-05-29
Obhájili sme rating A - "špičková inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami" u IES London